Privacy

PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Braam Groep, Braam Projecten en Braam Recycling, hierna te noemen ‘BRAAM’, gevestigd aan Zuiderkade 12 , 1948 NG te  Beverwijk, bereikbaar via 088-4005300, info@braamrecycling.nl of via de website www.braamrecycling.nl.

BRAAM verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat relaties in ons stellen. De persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt zal ten allen tijden vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring lees je welke gegevens door ons worden verzameld. BRAAM zal jouw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken die betrokken zijn bij het uitvoeren van een order.

Verzamelen gegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, locatiegegevens, bankrekeningnummer en  gegevens over jouw activiteiten op onze website. BRAAM verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor het afleveren en ophalen van goederen, orderverwerking en de bijbehorende administratieve handelingen, het verzenden van onze nieuwsbrief, tarievenlijst, netwerkuitnodigingen of brochure, om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of voor de verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van 7 jaar om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, deze gegevens worden op eigen beveiligde servers van BRAAM of die van een derde partij opgeslagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BRAAM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BRAAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BRAAM verzamelt gegevens om beter inzicht te krijgen in onze relaties, zodat wij onze diensten hierop af kunnen stemmen. De website gebruikt hiervoor cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De door het cookie gegeneerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BRAAM of die van een derde partij.

BRAAM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics

Naam: AJS Adviesbureau

Functie: Analytische cookie die meet wat het surfgedrag op de website is

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BRAAM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@braamrecycling.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BRAAM wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BRAAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@braamrecycling.nl

Beverwijk, juni 2019